123 Sky Tower, Los Angeles + (102) 35460789
0
0.00
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Privacy Policy

Best of Bikes

Privacyverklaring

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Categorie persoonsgegevens
 3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking
 4. Periode van opslag
 5. Beveiliging
 6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
  a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)
  b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
  c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)
  d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)
  e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)
 7. Plichten

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Best of Bikes. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle
privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een
e-mail verzendt aan ons. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard
blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we u duidelijk inzicht
in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

Wat doet Best of Bikes precies? Best of Bikes brengt elektrische scooters naar een hoger niveau! Reis comfortabel met onze zelf balancerende scooters. Daarbij reis je dankzij de elektrische motor stil en milieuvriendelijk. Wil jij onderdeel zijn van de nieuwe generatie scooters? Dan zit je goed bij Best of
Bikes!

Omdat we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken (of laten verwerken), hebben we gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Vaak zijn er namelijk situaties waarin Best of Bikes uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verrichten van werkzaamheden op locatie. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw
persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens aan ons kunt laten weten.

Best of Bikes neemt uw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving. Deze Europese
privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

Hebt u het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens?

Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen!
info@bestofbikes.nl l +31 (0)6 2250 5995
Terminalweg 15 l 3821 AJ l Amersfoort
KvK Nr. 31039574 l BTW nr. 008105078B01

2. Categorie persoonsgegevens

Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze gebruikers zo goed mogelijk te kunnen helpen. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen:
– Voornaam en achternaam;
– (Persoonlijk) e-mailadres;
– Telefoonnummer.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Best of Bikes.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Best of Bikes of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden. Er zijn een aantal doelen waar Best of Bikes uw persoonsgegevens voor verzameld;

1. Contact opnemen
Indien u op enige wijze contact hebt opgenomen met Best of Bikes, worden de door u opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact.

2. Verkoop consument
Voor iedere verkoop welke aan een consument via de webshop geschiedt worden bepaalde gegevens verwerkt, waaronder naam, leeftijd, contactgegevens en adres. Indien er sprake is van verkoop op de fysieke locatie van Best of Bikes is het mogelijk dat persoonsgegevens worden gevraagd. Dit is
afhankelijk van de wensen van consument. Het adres is tevens benodigd voor de levering van het product. Indien er en tenaamstelling plaatsvindt zal het nodig zijn om het rijbewijs van de persoon waarvoor de tenaamstelling benodigd is in te zien en te verwerken.

3. Overeenkomst bedrijf
Indien er een overeenkomst is gesloten met een bedrijf dienen hiervoor in ieder geval de gegevens van degene die de overeenkomst aangaat verwerkt te worden, alsmede het afleveradres en bedrijfsgegevens als KvK-nummer en dergelijke.

4. Boekhouding
Best of Bikes is wettelijk verplicht om er een gedegen boekhouding op na te laten. Hiervoor worden de gegevens bewaard die redelijkerwijs op offertes en facturen aanwezig zijn. Denk hierbij aan naam en indien nodig bankgegevens.

5. Nieuwsbrief
Voor het verzenden van een nieuwsbrief wordt in ieder geval uw e-mailadres verwerkt. Mogelijk worden andere gegevens als uw naam verwerkt.

6. RDW
De RDW voert periodieke steekproeven uit. Hiervoor dienen wij gegevens te bewaren. Gegevens die bewaard moeten worden zijn zoals: aankoopfactuur, machtiging, kentekenbewijs, snorfietsenkenteken, brommerkenteken CVO COC certificaten.

7. Levering buiten Nederland
Tevens levert Best of Bikes aan het buitenland, waaronder België, Duitsland en Italië. Voor het verzenden hebben wij gegevens nodig die het mogelijk maken om de producten te verzenden, zoals het adres. Consument is zelf verantwoordelijk om indien nodig gegevens te leveren aan de instanties
welke van kracht zijn in het desbetreffende land.

4. Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is.

1. Contact opnemen
Indien het contact niet leidt tot het verrichten van een dienst of werkzaamheden, worden de door u opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal 2 jaar bewaard.

2. Verkoop consument
Voor de verkoop van een product worden de verwerkte gegevens voor 7 jaar bewaard. Dit heeft tevens betrekking op gegevens verwerkt voor de opstelling van facturen.

3. Tenaamstelling
Voor de tenaamstelling van een voertuig worden de gegevens voor een termijn van 9 jaar bewaard, zoals voorgeschreven en gehanteerd door het RDW.

4. Overeenkomst bedrijf
Alle gegevens met betrekking tot een overeenkomst gesloten met een bedrijf, worden in ieder geval bewaard voor de periode dat de overeenkomst actief is. Op het moment dat de overeenkomst is afgelopen of voltooid, worden de verwerkte gegevens bewaard voor 7 jaar.

5. Nieuwsbrief
Wij bewaren de gegevens net zo lang tot er uitschrijving van de nieuwsbrief plaatsvindt. Na uitschrijving zullen de gegevens verwijderd worden.

6. Boekhouding
Voor het voeren van een gedegen boekhouding dienen wij persoonsgegevens welke verbonden zijn aan financiële doeleinden te bewaren voor een termijn van minimaal 7 jaar, mogelijk te vermeerderen met 5 jaar voor de interne boekhouding.

7. RDW
Nadat een steekproef van de RDW heeft plaatsgevonden wordt er een controlerapporten opgemaakt. Deze rapporten hebben een bewaartermijn van 30 maanden.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Best of Bikes deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Best of Bikes zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.

Om de beste service te garanderen vanuit Best of Bikes, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij u een
overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

 • Boekhouder
  Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden verwerkt door een boekhouder. Dit zijn strikt noodzakelijke gegevens, welke tevens vermeld staan op facturen.
 • RDW
  Het RDW verwerkt gegevens voor de kentekenregistratie/tenaamstelling. Meer weten over hoe het RDW omgaat met uw persoonsgegevens? Raadpleeg dan hier de privacyverklaring van het RDW.
 • Belastingdienst/overheidsinstanties
  Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De overheid kan nog aparte regels hanteren, deze
  verantwoordelijkheid ligt bij de andere partij.

6. Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Best of Bikes. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten waarop uw gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Ook wordt uw bezoek aan de Best of Bikes website beveiligd door middel van een https-beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Best of Bikes privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens website bezoek veilig blijven.

Fysieke gegevens worden in een afgesloten ruimte bewaard.

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij Best of Bikes op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u toch te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG hebt.

a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)
Te allen tijde hebt u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Best of Bikes zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan hebt u het recht om dit te laten rectificeren door Best of Bikes.

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)
Volgens de AVG hebt u het recht, indien redelijk en mogelijk, Best of Bikes te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)
U hebt in bepaalde gevallen het recht om Best of Bikes te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Best of Bikes uw persoonsgegevens vernietigen:

 • Best of Bikes heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Best of Bikes de gegevens voor verzameld heeft.
 • U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Best of Bikes om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van Best of Bikes met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer
  is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer Best of Bikes uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, hebt u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wanneer Best of Bikes een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Best of Bikes verplicht om uw gegevens te wissen.
 • Wanneer u als betrokkene jonger dan 16 jaar bent en Best of Bikes uw gegevens via de website heeft verzameld, dan kunt u vragen aan Best of Bikes de gegevens direct te wissen. Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Best of Bikes niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?
Een e-mail aan info@bestofbikes.nl is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt dat u bent? Dan kunnen we u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren. Hierbij vragen we u altijd om een kopie van het identiteitsbewijs, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen
een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.

8. Plichten

Best of Bikes verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Best of Bikes de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons Privacy Statement. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de website van Best of Bikes.

Best of Bikes behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Best of Bikes dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Best of Bikes. Hierbij trachten wij uw
recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op via het onderstaande emailadres!

info@bestofbikes.nl l +31 (0)6 2250 5995
Terminalweg 15 l 3821 AJ l Amersfoort
KvK Nr. 31039574 l BTW nr. 008105078B01

Versie 2020

Login

Lost your password?